Home » Take off your Hand from the Pain (Armenian): Ձեռքդ ետ տար ցավի վրայից by Vano Siradeghyan
Take off your Hand from the Pain (Armenian): Ձեռքդ ետ տար ցավի վրայից Vano Siradeghyan

Take off your Hand from the Pain (Armenian): Ձեռքդ ետ տար ցավի վրայից

Vano Siradeghyan

Published
ISBN :
Kindle Edition
439 pages
Enter the sum

 About the Book 

The assemblage summarizes the works of the talented writer between the years 1977-1987 form different genres (short stories, novels, essays), which were published in his “Sunday” (1983), “Heavy Light” (1987) and “A Fair Blessing” (1993) collections.MoreThe assemblage summarizes the works of the talented writer between the years 1977-1987 form different genres (short stories, novels, essays), which were published in his “Sunday” (1983), “Heavy Light” (1987) and “A Fair Blessing” (1993) collections.Գիրքն ամփոփում է տաղանդավոր արձակագրի 1977-1987 թթ. տարբեր ժանրերի (պատմվածք վիպակ, էսսե) ստեղծագործությունները՝ հրատարակված «Կիրակի» (1983), «Ծանր լույս» (1987) և «Շատ չհամարվի» (1993) ժողովածուներում։