Home » Čisto i opasno: Analiza pojma prljavštine i tabua by Mary Douglas
Čisto i opasno: Analiza pojma prljavštine i tabua Mary Douglas

Čisto i opasno: Analiza pojma prljavštine i tabua

Mary Douglas

Published
ISBN :
Paperback
320 pages
Enter the sum

 About the Book 

Meri Daglas (rođena 1921) bila je profesor antroplologije na University College London. Terenska istraživanja obavljala je najviše u Zapadnoj Africi. U nauci je stekla ugled radovima o simboličkim sistemima. Pored Čistog i opasnog, njene najvažnijeMoreMe­ri Da­glas (ro­đe­na 1921) bi­la je pro­fe­sor an­tro­plo­lo­gi­je na Uni­ver­sity Col­le­ge Lon­don. Te­ren­ska is­tra­ži­va­nja oba­vlja­la je naj­vi­še u Za­pad­noj Afri­ci. U na­u­ci je ste­kla ugled ra­do­vi­ma o sim­bo­lič­kim si­ste­mi­ma. Po­red Či­stog i opa­snog, nje­ne najvažnije knji­ge su: Pri­rod­ni sim­bo­li. Is­tra­ži­va­nja kosmologije i Im­pli­cit­na zna­če­nja: An­tro­po­loš­ki ese­ji. Uredila je zna­ča­jan zbo­r­nik Pra­vi­la i zna­če­nja.Sadržaj: Uvod, Ri­tu­al­na ne­či­sto­ća, Sve­tov­no pr­lja­nje, Pro­pi­si le­vit­skog za­ko­ni­ka, Ma­gi­ja i ču­do, Pri­mi­tiv­ni sve­to­vi, Mo­ći i opa­sno­sti, Spo­ljaš­nje gra­ni­ce, Unu­traš­nje li­ni­je, Si­stem u ratu sa sa­mim so­bom, Ras­pad i ob­no­va si­ste­ma.